Alert prawny - zmiany w przepisach. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

W dniu 10 maja 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu nowych inwestycji ("Ustawa"). Nowa Ustawa ma zastąpić dotychczasowy system wspierania inwestycji, uregulowany w ustawie z dnia 20 października 1994 r. (z późn. zm.) o specjalnych strefach ekonomicznych ("Ustawa o SSE").

Zasadnicza zmiana, jaką Ustawa wprowadza, to możliwość udzielenia wsparcia dla inwestycji realizowanej w zasadzie w dowolnej lokalizacji na obszarze kraju. Tym samym Ustawa rezygnuje z dotychczasowego systemu wydzielania obszarów specjalnych stref ekonomicznych. Takie rozwiązanie w ocenie autorów projektu Ustawy ma uczynić system wsparcia atrakcyjniejszym dla inwestorów, pozwalając jednocześnie na wyeliminowanie skomplikowanej i długotrwałej procedury rozszerzania granic specjalnych stref ekonomicznych.

W myśl Ustawy cały kraj podzielony zostanie na obszary, obejmujące kilka powiatów. Obszarami tymi zarządzać będą podmioty, które dotychczas zarządzały specjalnymi strefami ekonomicznymi. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu Ustawy, pozwoli to wykorzystać ich dotychczasowe doświadczenie w obsłudze inwestorów oraz istniejącą strukturę organizacyjną.

Wsparcie dla nowych inwestycji udzielane ma być w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Przewidywana w przepisach Ustawy decyzja o wsparciu wydawana będzie na okres od 10 do 15 lat (w zależności od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru). Takie rozwiązanie ma zapewnić jednoznaczne określenie czasu, na jaki wsparcie będzie udzielane. Decyzja o wsparciu określać będzie warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić (w tym dotyczące zatrudnienia określonej liczby pracowników lub poniesienia w określonym terminie kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Korzystająca ze wsparcia inwestycja będzie musiała spełniać nie tylko kryteria ilościowe (rozumiane jako minimalne koszty inwestycji, uzależnione od poziomu bezrobocia w danym powiecie), ale również kryteria jakościowe (oznaczające warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju). Szczegółowo kryteria te określone zostaną w wydanym przez Radę Ministrów rozporządzeniu.

Warto zwrócić również uwagę na wprowadzane przez Ustawę zmiany w regulacjach podatkowych, określone w uzasadnieniu projektu Ustawy jako "mała klauzula antyoptymalizacyjna". Zgodnie z nią przedsiębiorca utraci prawo do zwolnienia podatkowego, jeśli osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z czynnością prawną dokonywaną przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, czynność ta nie ma rzeczywistego charakteru lub przedsiębiorca podejmuje czynności prawne których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.

Przedsiębiorcy działający obecnie w specjalnych strefach ekonomicznych będą nadal uzyskiwać wsparcie zgodnie z posiadanymi zezwoleniami na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Ustawa o SSE, choć z pewnymi zmianami, pozostanie nadal w mocy i będzie obowiązywać w zakresie wydanych już zezwoleń do chwili wygaśnięcia obecnego systemu wsparcia opartego na systemie specjalnych stref ekonomicznych, a zatem do dnia 31 grudnia 2026 r.

Po zakończeniu procesu legislacyjnego Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia (z wyłączeniem niektórych przepisów zmieniających Ustawę o SSE, dla których przewidziano dwunastomiesięczne vacatio legis).


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią:

Załącznik

bsjp_legal alert_may 2018.pdf