COVID-19 - Propozycje Ministerstwa Finansów w zakresie ułatwień podatkowych

Ministerstwo Finansów ogłosiło propozycję wkładu do pakietu działań antykryzysowych tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie ułatwień podatkowych. Obejmuje ona m.in. odroczenie części obowiązków dla przedsiębiorców. Z przedstawionych propozycji wynika, że część rozwiązań będzie odnosić się jedynie do tych podmiotów, których wyniki będą gorsze niż zrealizowane w poprzednich okresach rozliczeniowych. Poniżej przegląd najważniejszych propozycji MF.

Podatki dochodowe

Najważniejszą z punktu widzenia pracodawców propozycją wydaje się wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek PIT od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Planowane jest, aby zapłata tych zaliczek została odroczona do 1 czerwca 2020 r.

Dla podatników, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50% przewidziano możliwość przedłużenia terminu do zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres marzec - maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale we wskazanym okresie ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Propozycja MF przewiduje możliwość rozliczenia straty poniesionej w 2020 r. z dochodami z 2019 r. (wsteczne rozliczenie straty podatkowej). Będzie ona dotyczyła osób i podmiotów, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (pozostała część straty będzie mogła zostać odliczona na dotychczasowych zasadach). Rozliczenie straty będzie następowało w drodze korekty deklaracji za 2019 r.

Planuje się także zniesienie obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane w terminie. Wskazane udogodnienie obejmie podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Niestety z propozycji MF wynika, że na chwilę obecną nie planuje się przedłużenia terminu do złożenia CIT-8 (termin zostanie przedłużony jedynie organizacjom pozarządowym).

Mali podatnicy uzyskają możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek za okres od marca do grudnia 2020 r. W takim przypadku ich zaliczki miesięczne za ten okres będą kalkulowane na podstawie faktycznych dochodów.

Planuje się również wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

VAT

MF planuje odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania deklaracji JPK_VDEK. Obowiązek ten miał dotyczyć dużych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2020 r.

Inne ułatwienia podatkowe 

  • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
  • Wprowadzenie dodatkowego terminu do 30 września do złożenia informacji TP-R o cenach transferowych za 2019r.
  • Możliwość zawieszania przez KAS postępowań prowadzonych wobec przedsiębiorców  na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
  • Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa.
  • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dalszych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu doradca podatkowy Andrzej Malinowski (andrzej.malinowski@bsjp.pl) oraz doradca podatkowy, adwokat Rafał Lewandowski (rafal.lewandowski@bsjp.pl).