Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 139. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

  • Bułgaria
  • Chorwacja
  • Polska
  • Rumunia
  • Rosja
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Czechy
  • Ukraina
  • Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP.

W 139. aktualizacji WiRO (część dotycząca Polski) zaktualizowane zostało tłumaczenie prawa pracy. Aktualizacja obejmuje pierwszą część ustawy odnoszącą się do postanowień ogólnych oraz przepisów dotyczących umowy o pracę, wynagrodzenia, praw i obowiązków stron umowy jak również odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto aktualizacja dotycząca Polski zawiera nowe opracowanie rozdziału D.IX Prawo bankowe, rynku kapitałowego i ubezpieczeń. W prawie bankowym uwzględniono ostatnie zmiany w kodeksie cywilnym, ustawie Prawo bankowe, ustawie o banku centralnym oraz ustawie o nadzorze finansowym. Przedstawione zostały struktury prawne sektora bankowości prywatnej, regulacje o dużym znaczeniu dla czynności prawnych w tym sektorze oraz publiczne uprawnienia nadzorcze i regulacyjne. Opracowanie dotyczące prawa rynku kapitałowego koncentruje się na ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, obrocie giełdowym i nadzorze rynku kapitałowego. W odniesieniu do prawa ubezpieczeń zaktualizowano ostatnie zmiany w kodeksie cywilnym i ustawie o ubezpieczeniach. Z jednej strony istotne są regulacje dostępu do rynku dla ubezpieczycieli, a z drugiej strony prawo dotyczące umów ubezpieczeniowych.

Zapraszamy do lektury.