Licencje wieloterytorialne ułatwią dystrybucję muzyki

Z ponad dwuletnim opóźnieniem Polska implementowała Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym. Wdrożenie dyrektywy nastąpiło na mocy ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, która weszła w życie 19 lipca 2018 r. 

- Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy prowadzący działalność online będą mogli według swojego wyboru zawrzeć umowę z kilkoma lub jedną organizacją zarządzającą prawami autorskimi - r. pr. Monika Susałko omawia wprowadzone regulacje na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.