Nowelizacja prawa własności przemysłowej: szersza ochrona znaków towarowych i mniej formalności

W dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i przynosi cały szereg zmian wyczekiwanych przez właścicieli znaków towarowych.

Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

Zmianę definicji znaku towarowego poprzez zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego: odtąd wymagane będzie, aby oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Zmiana ta stanowi odpowiedź  na postęp technologiczny i gospodarczy oraz daje zasadniczo szerszą możliwość rejestrowania tzw. nietradycyjnych oznaczeń takich jak znaki dźwiękowe czy holograficzne. Z uwagi na obiektywne techniczne ograniczenia przyjdzie nam jednak poczekać na możliwość rejestracji zapachu lub smaku w charakterze znaku towarowego.

Odformalizowanie i uproszczenie procedury przedłużenia prawa ochronnego znak towarowy: odtąd wystarczające będzie samo wniesienie opłaty za kolejny 10-letni okres ochrony, bez konieczności składania odrębnego wniosku o przedłużenie ochrony.

Nałożenie na Urząd Patentowy RP obowiązku informowania z urzędu uprawnionych z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Z kolei w przypadku patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji informacja o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony będzie przekazywana na wniosek;

Rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy: z roszczeniami można odtąd wystąpić również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przepisy te nie znajdują jednak zastosowania do usługodawców z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, w przypadku wyłączenie ich odpowiedzialności na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozszerzenie przedmiotowych postaci naruszeń:
Po pierwsze, znowelizowane przepisy przyznają uprawnionemu prawo zakazania wprowadzenia towarów pochodzących z państw trzecich i opatrzonych podrobionym znakiem towarowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu (dobra w tranzycie). Uprawnienie to nie jest jednak bezwzględne - wygasa ono, jeśli zgłaszający lub posiadacz towarów udowodni, że uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

Po drugie, już same opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy będą mogły być uznane za naruszające prawo ochronne na znak towarowy pod warunkiem istnienia ryzyka, że mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego.

Wyłączenie możliwości podnoszenia roszczeń w przypadku braku rzeczywistego używania znaku towarowego: uprawnionemu nie będzie przysługiwało prawo zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat powód, będąc świadomym używania późniejszego zarejestrowanego znaku, nie sprzeciwiał się temu.  Z tych samych przyczyn nie można również żądać unieważnienia późniejszego znaku. Celem tych przepisów jest zwiększenie pewności obrotu, biorąc pod uwagę długotrwałą bezczynność uprawnionych w dochodzeniu swoich praw.

Modyfikację postanowień dotyczących wspólnych znaków towarowych oraz znaku towarowego gwarancyjnego: w przypadku tego ostatniego rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do dokonania zgłoszenia na osoby fizyczne lub prawne, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzą działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane. Niezmiennie do zgłoszeń ww. znaków konieczne będzie dołączenie regulaminu używania znaku.

Z całym tekstem nowelizacji można zapoznać się tutaj.

Więcej informacji nt. obsługi klientów w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej udzieli Państwu mec. Marcin Kroll(marcin.kroll@bsjp.pl).