Od 11 września obowiązuje ustawa krajobrazowa

Ustawa krajobrazowa

11 września wejdą w życie nowe przepisy dotyczące wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu. Celem tak zwanej "ustawy krajobrazowej" ma być wywiązanie się ze zobowiązań Europejskiej Konwencji Krajobrazowej ratyfikowanej przez Polskę  w 2004 roku, poprzez uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej . Zmiany polegać będą na wprowadzeniu nowych przepisów, między innymi w ustawie o drogach publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie o ochronie przyrody.

Ustawa krajobrazowa definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, czy krajobrazu priorytetowego. Ten ostatni termin odnosi się do krajobrazu szczególnie cennego dla społeczeństwa, który wymaga określenia szczegółowych zasad i warunków jego kształtowania. 

Do nowych obowiązków Sejmików Wojewódzkich należeć będzie uchwalanie audytu krajobrazowego, określającego w szczególności krajobrazy występujące w danym województwie oraz lokalizacje i sposób ochrony krajobrazów priorytetowych.
 
Daleko idące kompetencje w przedmiocie ochrony krajobrazu uzyska przede wszystkim rada gminy, której ustawodawca przyznał możliwość uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego oraz wprowadzenia opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych. Władze samorządowe będą mogły określać zasady, warunki, gabaryty, a nawet rodzaje materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy reklam na terenie gminy. Wysokość opłaty za umieszczenie reklamy zależeć będzie od zajmowanej powierzchni oraz czasu ekspozycji w dozwolonym miejscu. 

W celu realizacji ustawowych założeń, nowe przepisy przewidują dotkliwe kary za umieszczanie reklam w sposób niezgodny z uchwałą rady gminy. Jej wysokość wynosić będzie czterdziestokrotność opłaty reklamowej przyjętej przez gminę i  zależeć będzie od powierzchni reklamowej oraz dni pozostawania w niezgodności z przepisami. W przypadku braku możliwości ustalenia osoby, która umieściła reklamę, karę poniesie właściciel, użytkownik wieczysty, lub posiadacz samoistny nieruchomości. Obostrzeniom ulegnie również  wykroczenie polegające na umieszczaniu nielegalnych reklam w miejscu publicznym oraz na zabytkach. Poza sprawcą takiego czynu, do odpowiedzialności pociągnięty będzie mógł być również podżegacz oraz pomocnik.

Ostateczne wersja ustawy nie uwzględnia proponowanego w projekcie terminu dominanty przestrzennej. W myśl pomysłodawców, polegać ona miała na ograniczeniu możliwości budowy niektórych obiektów (w tym elektrowni wiatrowych) jedynie do obszarów wskazanych w planie zagospodarowania przestrzennego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w Sejmie aktualnie trwają prace nad zmianami, których głównym celem jest wprowadzenie dodatkowych wymagań planistycznych związanych z budową elektrowni wiatrowych.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2964.

Więcej informacji uzyskają Państwo pisząc na adres maciej.prusak@bsjp.pl.