Powstanie nowy rodzaj spółki „prosta spółka akcyjna”

Zmiana Kodeksu spółek handlowych

Do Senatu trafił uchwalony przez Sejm w dniu 13 czerwca 2019 r., projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym założeniem niniejszego projektu jest stworzenie nowego rodzaju spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna, której skrótem zgodnie z projektowanym art. 3008 § 2 nowelizowanego k.s.h. będzie „P.S.A.”

W oparciu o informacje pochodzące z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazać należy, że projekt ten stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

Projekt zakłada stworzenie kompleksowych regulacji dotyczących prostej spółki akcyjnej, opierających się na następujących podstawowych założeniach:


  1. obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego,
  2. możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki (w tym emisji akcji bez wartości nominalnej),
  3. wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki know-how, pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności,
  4. pozostawienie założycielom znacznej swobody w odniesieniu do organów spółki - wprowadzenie alternatywnego modelu zarządzania i nadzoru, opartego na założeniach rozpowszechnionego w krajach anglosaskich i romańskich systemu monistycznego,
  5. pogodzenie interesów założycieli z atrakcyjnością przedsięwzięcia dla inwestorów - przeniesienie skomplikowanych relacji inwestorskich na poziom ustawy (opcjonalne jako postanowienia umów między akcjonariuszami), a dzięki temu zapewnienie założycielom większego wpływu na kształt tych relacji,
  6. prosta rejestracja elektroniczna w 24 h za pomocą formularza oraz wykorzystywanie środków elektronicznych w funkcjonowaniu spółki,
  7. możliwie szybka i nieskomplikowana likwidacja spółki w razie niepowodzenia  przedsięwzięcia lub przekształcenie w inną spółkę kapitałową.

Planowane wejście w życie zmian to 1 marca 2020 roku.  

Więcej informacji nt. obsługi klientów w sprawach prawa spółek udzieli Państwu mec. Mateusz Pergałowski (mateusz.pergalowski@bsjp.pl ).