Rusza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 r. każda polska spółka handlowa oprócz spółki partnerskiej ma obowiązek zgłosić informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Nowo powstały rejestr gromadzi i przetwarza informacje osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Podmioty podlegające zgłoszeniu w CRBR:

 1. Spółki jawne,
 2. spółki komandytowe,
 3. spółki komandytowo-akcyjne,
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 5. proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.),
 6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Czas na zgłoszenie

Spółki, które były wpisane do KRS przed 13 października, muszą zarejestrować się w CRBR do 13 kwietnia 2020 r. Nowopowstałe podmioty zgłaszają wymagane informacje w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie, bez żadnych opłat.

Jakie informacje o rzeczywistym beneficjencie należy zgłosić?

 1. Imię i nazwisko,
 2. obywatelstwo,
 3. państwo zamieszkania,
 4. PESEL albo datę urodzenia,
 5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Sankcje

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszeniowego w terminie grozi kara do 1 mln zł.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przestępcy będący właścicielami spółek nie będą mogli już ukryć swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.

CRBR został utworzony w związku z implementacją IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zwanej IV dyrektywą AML w dniu 13 października 2019 r. zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723).

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące stosowania nowych przepisów, prosimy o kontakt na adres kamila.koscierzynska@bsjp.pl.