Ochrona danych osobowych

 1. Siedziba BSJP znajduje się w Warszawie. BSJP jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS a jej akta prowadzi pod numerem 0000059648 prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 631233016, Regon 277665561.
 2. Kontakt z BSJP możliwy jest listownie na adres: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 lub w przez e-mail: info@bsjp.pl.
 3. Każda osoba, której dane przetwarza BSJP posiada następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. poprawiania danych,
  3. żądania usunięcia danych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   • w stosunku do przetwarzania danych przez BSJP na potrzeby marketingu bezpośredniego bez uzasadnienia, 
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu BSJP w uzasadnionych przez Państwa sytuacjach. 
 4. Gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: 
  1. udzielenie odpowiedzi na Państwa korespondencję i rozwiązanie sprawy przedstawionej w trakcie Państwa kontaktu z BSJP,
  2. prowadzenie działań marketingowych polegających na promocji BSJP i jej usług,
  3. przygotowanie oferty współpracy.
 6. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  2. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. dostawcom narzędzi analitycznych wykorzystywanych na stronie,
  2. podmiotom zajmującym się hostingiem strony i danych osobowych.
 8. Państwa dane będą przechowywane przez czas potrzebny do nawiązania kontaktu i udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.