Agrobiznes, Energetyka, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia

Od wielu lat doradzamy kompleksowo przy inwestycjach w rolnictwie, w tym pomagamy bezpiecznie nabyć i zbyć grunty oraz całe gospodarstwa rolne. Świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska oraz prawem ochrony przyrody. Nasi eksperci posiadają szczegółową wiedzę i doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów w zakresie problematyki zaopatrzenia przedsiębiorstw w media. Rozwiązujemy zagadnienia prawne związane z utylizacją odpadów. Nasze usługi świadczymy zarówno w obszarze prawa polskiego, jak i unijnego.

 • Transakcje nieruchomościowe, których przedmiot stanowią grunty rolne
 • Sporządzanie i negocjowanie umów dzierżawy oraz umów kontraktacji/dostawy
 • Dotacje i dopłaty z programów UE
 • Spory sądowe w zakresie roszczeń związanych z posiadaniem i własnością gruntów rolnych
 • Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne, reprezentacja w procesach z ARiMR, dotyczących wstrzymanych dopłat z programów UE
 • Postępowania administracyjne i spory sądowe
 • Ocena oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych
 • Oceny i analizy prawne dot. ochrony środowiska, odpadów i zanieczyszczeń w toku transakcji
 • Środowiskowe due diligence
 • Doradztwo w zakresie zgodności z regulacjami ochrony środowiska i szkód w środowisku
 • Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych
 • Certyfikaty efektywności energetycznej
 • Doradztwo dla przedsiębiorców energochłonnych przy pozyskiwaniu ulg
 • Projekty prywatyzacyjne, restrukturyzacje przedsiębiorstw publicznych 
 • Doradztwo i reprezentacja w zakresie prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska jak również w kwestiach finansowania, planowania, projektowania, powstawania i uruchomienia zakładu oraz w rozstrzyganiu sporów
 • Pozyskiwanie koncesji dla firm z gałęzi gospodarki odpadami 
 • Doradztwo w postępowaniach przed organami nadzoru, w tym UOKiK 
 • Doradztwo we wszystkich zakresach działalności związanej z gospodarką wodną: przygotowanie i negocjacje umów przyłączeniowych i umów o dostawy, reprezentacja Klientów w sporach z dostawcami wody i uzyskanie koncesji
Kancelaria specjalizuje się w doradztwie związanym z szeroko rozumianym prawem medycznym. Obsługa obejmuje m.in.:

 • Doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji medycznej wymaganej w procesie leczenia np. zgody pacjenta, oświadczenia, regulaminy, instrukcje
 • Prowadzenie procesów sądowych co do błędów medycznych, praw pacjenta
 • Przygotowanie dokumentacji medycznej związanej z prawami pacjenta
 • Wdrażanie RODO w podmiotach medycznych

 • obsługa transakcji M&A w energetyce, w szczególności procesów akwizycji farm wiatrowych i fotowoltaicznych
 • kompleksowe badanie due diligence podmiotów sektora energetycznego, w szczególności realizujących inwestycje odnawialnych źródeł energii
 • wsparcie inwestycyjne podmiotów sektora energetycznego, w tym doradztwo w zakresie finansowania projektów energetycznych (project finance) 
 • kompleksowa obsługa bieżąca w trakcie rozwoju i komercjalizacji inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej
 • negocjacje, opracowanie umów komercyjnych dotyczących realizacji i eksploatacji inwestycji (BoP, EPCM, O&M, TSA, Corporate PPA) 
 • wsparcie w zakresie prawa zagospodarowania przestrzennego, budowlanego, ochrony środowiska - udział w postępowaniach administracyjnych 
 • doradztwo regulacyjne, w szczególności w postępowaniach koncesyjnych, uczestnictwo w aukcjach OZE oraz innymi mechanizmami wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, SOKiK, w szczególności dotyczące zawarcia umów przyłączeniowych
 • wsparcie regulacyjne i transakcyjne w obszarze prawa geologicznego i górniczego 
 • doradztwo dotyczące kwestii transakcyjnych i regulacyjnych związanych z infrastrukturą przesyłową i dystrybucyjną energii, w tym transgranicznym obrotem energią
 • obsługa i wsparcie podmiotów działających na rynku paliw (w tym w szczególności w zakresie kwestii takich jak regulacje rynku paliw i biopaliw, kwestie administracyjnoprawne, negocjowanie i opracowywanie umów dotyczących sprzedaży paliw, w tym sprzedaży transgranicznej)
 • doradztwo w procesie zamówień publicznych w sektorze energetyki na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia

Koordynatorzy praktyki

Maciej Prusak

Zespół

 • Piotr Jurczak

 • Dominik Sołtysiak

 • dr Anna Kois-Mizgier

 • Maciej Kuropatwiński

 • Alicja Mizerska, LL.M.

 • Kamila Kościerzyńska, LL.M.

 • Magdalena Standarska

 • dr Grzegorz Wąsiewski

 • Hanna Rubaszewska, LL.M.

 • Dominika Żygowska-Soczek

 • Wojciech Znajewski

 • Paulina Dyba