M&A, Spółki, Prawo handlowe, Prawo pracy, Podatki

Średniej wielkości i dużym przedsiębiorstwom, a także grupom przedsiębiorstw oferujemy wszechstronne doradztwo we wszystkich sprawach związanych z prawem spółek i handlowym, zarówno w odniesieniu do bieżącej działalności, ale również w przypadku transakcji, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. W ramach usług świadczonych na rzecz klientów kancelarii, służymy również kompleksową pomocą we wszystkich dziedzinach prawa podatkowego.

Doradztwo spółek

 • Umowa spółki i dokumenty wewnętrzne spółki
 • Posiedzenia rady nadzorczej, zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników
 • Spory pomiędzy wspólnikami, udziałowcami, członkami zarządu oraz inwestorami

Transakcje korporacyjne

 • Fuzje, przejęcia, podział spółek
 • Rozporządzanie udziałami i akcjami spółek
 • Zbycie/nabycie części/całości przedsiębiorstwa

Postępowanie naprawcze i restrukturyzacja

 • Postępowania upadłościowe i restrukturyzacja
 • Prawa wierzycieli
 • Sporządzanie i negocjowanie umów handlowych
 • Wsparcie i reprezentacja klientów w sporach gospodarczych
 • Doradztwo podatkowe w procesie tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej na terytorium Polski podmiotów polskich i międzynarodowych
 • Optymalizacja podatkowa dla przedsiębiorstw
 • Kwestie podatkowe w zakresie opodatkowania CIT, VAT i PIT, w tym również dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Doradztwo w zakresie unikania podwójnego opodatkowania 
 • Ceny transferowe, w tym polityka cen transferowych, problematyka tzw. Funktionsverlagerung oraz sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Podatkowe due diligence w ramach M&A
 • Wsparcie w przypadku kontroli skarbowej
 • Optymalne podatkowo modele zatrudnienia dla kadry zarządzającej
 • Doradztwo w zakresie odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w Polsce przez podmioty zagraniczne
 • Doradztwo podatkowe w zakresie VAT w transgranicznym obrocie towarami i usługami
 • Reprezentacja w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
 • Ustalanie zasad ładu korporacyjnego (w tym doradztwo w przypadkach naruszeń)
 • Szkolenia w zakresie odpowiedzialności członków zarządu
 • Kontrola wewnętrzna
Załoga i kapitał ludzki to obecnie kluczowe składniki każdego przedsiębiorstwa. Nasz zespół prawa pracy od wielu lat doradza przedsiębiorcom we wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wśród naszych klientów znajdują się pracodawcy sektora prywatnego i publicznego, średniej wielkości przedsiębiorstwa i międzynarodowe koncerny. Wspieramy także kadrę zarządzającą w zagadnieniach z obszaru prawa pracy, dokonując wyboru optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb biznesowych naszych klientów. Naszym klientom i ich działom HR oferujemy kompleksowe wsparcie, dostarczając skuteczne rozwiązania na każdym etapie zatrudnienia, co obejmuje m.in.:

Wsparcie w zakresie HR
 • Sporządzanie i optymalizacja umów o pracę
 • Rozwiązanie i zmiana warunków zatrudnienia
 • Elastyczne modele wynagrodzenia i czasu pracy, partycypacja pracowników
 • Oddelegowanie pracowników do pracy za granicą
 • Regulaminy zakładowe i układy zbiorowe pracy
 • Pozwy zbiorowe
 • Due Diligence

Reprezentacja interesów pracowniczych
 • Strategie postępowania z organami reprezentacji pracowniczej
 • Transakcje, restrukturyzacja i reorganizacja
 • Równowaga interesów / program socjalny
 • Komitet negocjacyjny
 • Związki zawodowe
 • Spółka transferowa
 • Rada nadzorcza i rada doradcza
Rady i zarząd
 • Sporządzanie i negocjowanie umów o pracę
 • Odwołanie i rozwiązanie umów członków zarządu, członków kierownictwa, dyrektorów zarządzających
 • Zwolnienia oraz umowy wypowiedzenia
 • Zgodność z przepisami i ograniczenie odpowiedzialności
 • Wynagrodzenia i świadczenia emerytalne
Sądy i organy władzy publicznej
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • Zabezpieczenie świadczeń pracowniczych i reprezentacja interesów przed organami administracji i władzy publicznej

Wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy oraz praktyka związana z doradztwem naszym Klientom w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców zaowocowała utworzeniem nowego działu naszej kancelarii – IMMIGRATION. Nasz zespół ekspertów wesprze Państwa w zakresie szeroko rozumianego prawa imigracyjnego, w szczególności w takich obszarach jak:
 
a) pomoc na etapie rekrutacji cudzoziemców – weryfikacja legalności pobytu cudzoziemca w Polsce oraz możliwości ewentualnego zatrudnienia;

b) legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce – asystowanie w procesie uzyskiwania: 

 • wizy krajowej typu D (z uwzględnieniem celu w jakim zostanie wydana);
 • zezwolenia na pobyt w związku z pracą (w tym w związku z pracą wymagającą wysokich kwalifikacji – tzw. Niebieska Karta), pracą sezonową, prowadzeniem działalności gospodarczej, studiami, posiadaniem statusu absolwenta, pobytem z obywatelem RP, połączeniem z rodziną i inne;
 • zezwolenia na pobyt stały;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

c) legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce – asystowanie w procesie uzyskiwania:

 • oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy);
 • zezwoleń na pracę typu A, B, C, D lub E;

d) pomoc w monitorowaniu statusu zatrudnionego pracownika pod kątem legalności przebywania w Polsce, a w konsekwencji legalności zatrudnienia.

Nasz zespół IMMIGRATION z chęcią odpowie na wszelkie pytania oraz rozwieje ewentualne wątpliwości, które mogą pojawić się w świetle wprowadzonej w styczniu b.r. nowelizacji ustawy Prawo o cudzoziemcach.


Koordynatorzy praktyki

Christoph Garschynski

Zespół

 • Maciej Prusak

 • Christoph Garschynski

 • Krzysztof Kowalczyk

 • Dominik Sołtysiak

 • dr Katarzyna Domańska-Mołdawa

 • Antonina Kęsek-Garschynska

 • Alina Szarlak

 • Sławomir Soyta

 • Jakub Bogdański

 • Tobiasz Pyzio

 • Agnieszka Wolny

 • Alicja Mizerska, LL.M.

 • Waldemar Glagla

 • Rafał Lewandowski

 • Jan Maciejewski

 • dr Katarzyna Reszczyk-Król

 • Andrzej Preiss

 • Kamila Kościerzyńska, LL.M.

 • Magdalena Standarska

 • Maciej Kurek

 • Dag Nilsson

 • Magdalena Nilsson

 • dr Grzegorz Wąsiewski

 • Aleksandra Chojnowska

 • dr Wojciech Plesiński, LL.M. Eur.

 • dr Ewa Boryczko

 • Maciej Jura

 • Hanna Rubaszewska, LL.M.

 • Radosław Rubaszewski

 • Andrzej Malinowski

 • Małgorzata Moskwa, LL.M.

 • Agnieszka Pokora

 • Paulina Mielczarek

 • Aleksandra Wylecioł

 • Anna Jankowska-Zając

 • Adam Adamczyk

 • Monika Utrata

 • Dominika Żygowska-Soczek

 • Jerzy Krypel

 • Dominika Wągrodzka

 • Dr. jur. Joanna Krawczyk LL.M.

 • Jarosław Sobstel

 • Kamil Kucharski

 • Michał Brach

 • Agata Koniecka

 • Joanna Jurasz

 • Małgorzata Włodarczyk

 • Michał Nowodworski, LL.M.

 • Paulina Dyba

 • Daniela Połukord, LL.M.

 • Alicja Bilińska

 • Daniel Gößling

 • Martin Neupert

 • Julia Malinowska