Budownictwo, Nieruchomości i Zamówienia publiczne

Posiadamy rozwinięte kompetencje w zakresie wspierania podmiotów uczestniczących w budowie i rozwoju szeroko rozumianych obiektów infrastruktury, w szczególności infrastruktury drogowej, energetycznej oraz komunalnej (obiekty użyteczności publicznej). Praktykujemy multidyscyplinarne podejście w realizacji usług, obejmujące współpracę naszych ekspertów z innych branż. Kancelaria BSJP posiada szczególną znajomość rynku oraz praktyki prawa zamówień publicznych.

 • Doradztwo na rzecz zamawiających, m.in. w zakresie opracowania strategii przetargowych i przygotowywaniu SIWZ
 • Doradztwo na rzecz wykonawców, m.in. W zakresie przygotowania dokumentów przetargowych (umowy konsorcjum, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym)
 • Reprezentacja i obrona w procesach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • Doradztwo w przedsięwzięciach z zakresu PPP
 • Wsparcie w zakresie publicznych przetargów i transakcji sprzedaży gruntów oraz udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek publicznych

Nieruchomości

 • Umowy sprzedaży, umowy najmu powierzchni komercyjnych, zamówienia publiczne
 • Opracowanie koncepcji inwestycji
 • Partnerstwo publiczno-prywatne, leasing nieruchomości, leasing zwrotny
 • Przygotowanie i negocjowanie wszystkich niezbędnych umów, prowadzenie czynności uzupełniających
 • Własność lokali mieszkalnych i współwłasność

Zarządzanie aktywami i nieruchomościami

 • Optymalizacja kwestii wynajmu i rynkowości, ochrona prawa do kontynuacji działalności
 • Outsourcing, sporządzanie i negocjowanie umów w przedmiocie Asset Management oraz Facility Management
 • Koszty eksploatacji, waloryzacja czynszu najmu, indeksacja, umowy na dostawę energii
 • Wsparcie prawne w zakresie środków zaradczych, zarządzanie roszczeniami oraz prawami wynikającymi z gwarancji/rękojmi
 • Zarządzanie ryzykiem i analizy compliance

Zagospodarowanie, planowanie, zezwolenia

 • Nabywanie nieruchomości
 • Wsparcie w zakresie uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji (drogi, kolej, rurociągi etc.)
 • Analizy w zakresie planowania przestrzennego (np. plany zagospodarowania przestrzennego terenu, plany zabudowy)
 • Wsparcie prawne przy inicjowaniu oraz w toku procesu uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w szczególności w odniesieniu kwestii ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych)
 • Opracowywanie klasycznych oraz innowacyjnych modeli finansowania, z uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych

Prawo budowlane

 • Sporządzanie oraz negocjowanie umów dot. Project Management, umów z planistami i wykonawcami
 • Zamówienia publiczne
 • Claim Management, doradztwo prawne w trakcie procesu budowlanego
 • Zgody i zezwolenia na produkty i procedury budowlane, zezwolenia w indywidualnych przypadkach
 • Spory sądowe i arbitraż

Koordynatorzy praktyki

Piotr Jurczak

Zespół

 • Dr. Jörn Brockhuis

 • Krzysztof Kowalczyk

 • Jarosław Sroka

 • dr Anna Kois-Mizgier

 • Maciej Kuropatwiński

 • Tobiasz Pyzio

 • Alicja Mizerska, LL.M.

 • Waldemar Glagla

 • Andrzej Preiss

 • Kamila Kościerzyńska, LL.M.

 • Magdalena Standarska

 • Magdalena Nilsson

 • dr Grzegorz Wąsiewski

 • dr Wojciech Plesiński, LL.M. Eur.

 • Jakub Gąsior, LL.M.

 • Małgorzata Moskwa, LL.M.

 • Agnieszka Pokora

 • Anna Jankowska-Zając

 • Adam Adamczyk

 • Jakub Kilar

 • Dominika Żygowska-Soczek

 • Dr. jur. Joanna Krawczyk LL.M.

 • Michał Brach

 • Małgorzata Zamorska

 • Adam Jeżewski

 • Paulina Dyba

 • Jakub Jeżowski

 • Daniela Połukord, LL.M.

 • Michał Rusin

 • Martin Neupert

 • Julia Malinowska