IP, IT i Ochrona danych osobowych

Kompleksowo wspieramy biznes w obszarze prawa nowych technologii oraz IT. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), w tym z uwzględnieniem branż regulowanych. Służymy pomocą w kwestiach związanych z ochroną własności przemysłowej i intelektualnej, m.in. znaków towarowych, patentów oraz prawa autorskiego.

BSJPtech – wspólny projekt kancelarii BSJP i JCJK

Klientom z poszczególnych segmentów rynku nowych technologii, w szczególności branży IT, e-commerce oraz innowacji, oferujemy kompleksową obsługę prawną w ramach dedykowanego departamentu BSJPtech.

BSJPtech to interdyscyplinarny, wysoko wyspecjalizowany zespół adwokatów, radców prawnych oraz rzeczników patentowych. Doradzamy polskim i zagranicznym podmiotom, do których należą zarówno duże przedsiębiorstwa, jak również te w początkowych fazach rozwoju (start-upy). W BSJPtech połączyliśmy ponad 20-letni know-how dwóch kancelarii prawnych: BSJP oraz JCJK.

 • kompleksowe doradztwo prawne przy innowacyjnych projektach realizowane w ramach multidyscplinarnych zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem start-upów, obejmujące takie obszary jak: doradztwo korporacyjne, relacje inwestorskie, przygotowanie i negocjowanie umów z kontrahentami, doradztwo w obszarze compliance (w tym doradztwo regulacyjne, AML, ochrona danych osobowych), ochrona i komercjalizacja własności intelektualnej, prawo pracy;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych, zarówno realizowanych w modelu kaskadowym (waterfall) oraz metodykach zwinnych (Agile/Scrum), umów licencyjnych (z uwzględnieniem wykorzystania oprogramowania open source), umów o gwarantowanym poziomie świadczenia (SLA), umów o utrzymanie i rozwój oprogramowywania;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w zakresie usług chmurowych (SaaS, IaaS, PasS), doradztwo przy wdrożeniach usług opartych o rozwiązania chmurowe, ze uwzględnieniem kwestii ochrony danych osobowych;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów bodyleasingu oraz outsourcingu usług IT;
 • doradztwo w sporach o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów IT, w tym reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz w rozmowach ugodowych;
 • kompleksowa obsługa prawna projektów informatycznych realizowanych w reżimie zamówień publicznych.
 • audyty organizacji w zakresie systemu ochrony danych osobowych (zarówno na etapie przedwdrożeniowym oraz jako element weryfikacji poprawności wdrożenia);
 • kompleksowe doradztwo przy wdrożeniu niezbędnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych zgodnych z wymaganiami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji (rejestry, polityki, procedury, klauzule informacyjnie, umowy dotyczące przetwarzania danych), z uwzględnieniem branż regulowanych;
 • szkolenia dla pracowników oraz innych osób mających dostęp do danych osobowych przetwarzanych w danej organizacji, w tym szkolenia dedykowane, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych w określonym dziale (HR, marketing itp.) lub ogólne zagadnienia ochrony danych osobowych w danej organizacji, skierowane do ogółu pracowników przetwarzających dane osobowe w danej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych;
 • outsourcing zadań inspektora ochrony danych (IOD) oraz zapewnienie bieżącego wsparcia na rzecz wewnętrznych inspektorów ochrony danych;
 • przygotowanie organizacji do kontroli prowadzonej przez organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • doradztwo przy zgłaszaniu naruszeń organowi nadzoru (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz zawiadomieniach osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organem nadzoru (Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w tym w postępowaniach kontrolnych oraz w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych;
 • doradztwo przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych usług i procesów biznesowych pod kątem zapewnienia zgodności z wymogami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • doradztwo przy wyborze efektywnych prawnie i kosztowo strategii ochrony;
 • badania patentowe, w tym badania zdolności patentowej rozwiązania, badania czystości patentowej rozwiązania oraz badania stanu techniki oraz sporządzanie opinii w tym zakresie;
 • badania zdolności rejestrowej znaków towarowych;
 • badania due diligence przedsiębiorstw pod kątem wartości niematerialnych i praw wyłącznych;
 • dokonanie zgłoszeń wynalazków, znaków towarowych i wzorów oraz reprezentowanie zgłaszających w postępowaniach w systemie krajowym (Urząd Patentowy RP), regionalnym (EUIPO, EPO) oraz międzynarodowym (WIPO, PCT);
 • walidacje patentów europejskich, specjalistyczne tłumaczenia;
 • zarządzanie portfolio praw wyłącznych, w tym monitorowanie płatności i przedłużenia ochrony;
 • reprezentowanie w postępowaniach spornych przed urzędami patentowymi (Urząd Patentowy RP, EUIPO, EPO) i sądami, w szczególności w postępowaniach sprzeciwowych, o unieważnienie bądź wygaszenie praw wyłącznych;
 • doradztwo w sporach o naruszenie praw wyłącznych oraz czyny nieuczciwej konkurencji, w tym reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz w rozmowach ugodowych;
 • doradztwo w sporach domenowych, w tym reprezentacja w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIiT (domena.pl) oraz przed Sądem Arbitrażowym WIPO (domena.com);
 • ochrona celna praw własności intelektualnej, w tym przygotowanie wniosków o podjęcie działania przez organy celne i reprezentacja uprawnionych przed służbą celną;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów w zakresie komercjalizacji praw wyłącznych, w tym przenoszących prawa wyłączne, licencyjnych, franczyzowych o współpracy w zakresie prac B+R, umów o korzystanie z know-how.
 • przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie i pokrewne;
 • doradztwo prawne w zakresie marketingu tradycyjnego oraz internetowego, organizacji kampanii reklamowych oraz akcji promocyjnych, w tym opiniowanie materiałów reklamowych oraz przygotowywanie wymaganej dokumentacji prawnej (regulaminy, klauzule etc.), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej, wizerunku oraz danych osobowych;
 • przygotowanie i negocjowanie umów o eksploatację wizerunku;
 • przygotowanie i negocjowanie umów o obsługę marketingową (z agencjami reklamowymi, agencjami interaktywnymi, domami mediowymi etc.);
 • doradztwo przy zawieraniu umów oraz w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania;
 • badania due diligence przedsiębiorstw pod kątem wartości niematerialnych i praw wyłącznych;
 • doradztwo w sprawach o naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych, w tym reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w rozmowach ugodowych.

Koordynatorzy praktyki

Marcin Kroll

Zespół

 • Maciej Jura

 • Hanna Rubaszewska, LL.M.

 • Jerzy Krypel

 • Michał Brach

 • Małgorzata Włodarczyk

 • Angelika Książek-Florek

 • Alicja Bilińska