IP, IT i Ochrona danych osobowych

BSJP Patent to zespół specjalistów – rzeczników patentowych i współpracujących radców prawnych i adwokatów – doświadczonych w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, który oferuje kompleksową pomoc prawną na rzecz polskich i zagranicznych klientów.

 • Badania i sporządzanie opinii dotyczących zdolności patentowej rozwiązania i znanego stanu techniki
 • Opracowywanie dokumentacji i reprezentowanie wynalazcy w sprawach zgłoszeń wynalazków przed UPRP, w trybie PCT oraz EPO
 • Monitorowanie płatności i przedłużanie ochrony
 • Prowadzenie spraw spornych, sądowych i polubownych w przypadku naruszeń praw z patentów przed UPRP, sądami administracyjnymi i cywilnymi
 • Opracowywanie umów dotyczących korzystania z praw z patentu
 • Walidacje patentów europejskich, specjalistyczne tłumaczenia
 • Badania i sporządzanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej oznaczenia
 • Opracowywanie dokumentacji i reprezentowanie właściciela znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i w innych krajach
 • Monitorowanie płatności i przedłużanie ochrony
 • Prowadzenie spraw spornych, sądowych i polubownych w przypadku naruszeń praw ze znaków towarowych przed UPRP, sądami administracyjnymi i cywilnymi
 • Opracowywanie umów dotyczących korzystania z praw ze znaku towarowego
 • Ochrona domen internetowych przed naruszeniami
 • Ochrona znaków towarowych i praw autorskich wykorzystywanych na stronach internetowych
 • Prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia sporu
 • Prowadzenie postępowania arbitrażowego przed sądem arbitrażowym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izbie Gospodarczej i Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO w Genewie
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz oraz umów dotyczących praw do nazw domen internetowych
 • Analizowanie stanu przedsiębiorstwa pod kątem wartości niematerialnych i praw wyłącznych, korzyści i zagrożeń z nich wynikających
 • Doradztwo w zakresie budowania strategii rozwoju firmy, produktu, usługi lub projektu
 • Weryfikacja i analiza potencjalnych naruszeń własności intelektualnej
 • Kompleksowe wdrożenie zaakceptowanych rozwiązań
 • Doradztwo w zakresie finansowania projektowanych rozwiązań
 • Pomoc i doradztwo w prowadzeniu postępowań ugodowych i negocjacji 
 • Sporządzanie listów ostrzegawczych, jak również odpowiedzi na otrzymane listy w sprawach dotyczących naruszeń praw wyłącznych oraz czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych
 • Prowadzenie postępowań sprzeciwowych wobec zgłoszeń znaków towarowych, postępowań spornych o unieważnienie bądź wygaszenie praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
 • Pomoc w prowadzeniu postępowań sporno-sądowych w innych krajach przy współpracy z partnerami sieci ADVOC
 • Prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny) 
 • Prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w zakresie naruszeń praw wyłącznych, majątkowych i osobistych praw autorskich, nieuczciwej konkurencji
 • Doradztwo w planowaniu strategii ochrony własności intelektualnej (badania stanu techniki, zdolności patentowej, zdolności rejestrowej, opinie, audyty własności intelektualnej)
 • Doradztwo i współpraca w zakresie uzyskiwania środków finansowych przy współpracy z doświadczonym zespołem mkcdotacje.pl
 • Kompleksowa obsługa w zakresie zgłaszania i prowadzenia postępowań dotyczących uzyskania praw wyłącznych 
 • Zabezpieczenie przed naruszeniami własności intelektualnej i zwalczanie powstałych naruszeń
 • Doradztwo prawne przy przygotowywaniu i negocjacjach umów przeniesienia praw własności intelektualnej i umów licencyjnych
 • Doradztwo w sporach związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej
 • Negocjacje i przygotowanie porozumień, ugód, listów intencyjnych dotyczących branży IT (m.in. umowy wdrożeniowe systemów informatycznych, wsparcia gwarancyjnego i pogwarancyjnego, umowy licencyjne, outsourcingowe, umowy dot. przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing), umowy z partnerami technologicznymi) po stronie firm informatycznych i zamawiających
 • Nadzór i audyt wykonywania umów w zakresie nowych technologii 
 • Współpraca z kierownikami projektów i PMO klientów w zakresie dokumentacji projektów prowadzonych zgodnie z metodykami ITIL, PMI, Prince2, Agile
 • Audyty organizacji w zakresie systemu ochrony danych osobowych
 • Opinie prawne oraz umowy w zakresie ochrony danych osobowych
 • Przygotowanie dokumentacji sklepów internetowych (regulaminy, ogólne warunki, polityki prywatności)
 • RODO
Kancelaria BSJP służy wsparciem w zakresie wdrażania rozwiązań organizacyjnych i technicznych zgodnych z wymaganiami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Usługa świadczona przez Kancelarię ma charakter kompleksowy, oprócz wsparcia prawnego zapewniamy również wsparcie IT.

Wdrażanie rekomendowanych rozwiązań poprzedzone jest wcześniejszymi spotkaniami, ustaleniem zakresu działalności klienta oraz obszarów, w których przetwarza on dane osobowe. W dalszych etapach przeprowadzamy audyt organizacji, którego wynikiem jest sporządzenie rekomendacji mających na celu dostosowanie organizacji do wymogów RODO. Kancelaria wspiera również w dalszych etapach, tj. w szczególności na etapie wdrażania rozwiązań organizacyjnych i technicznych spełniających wymagania RODO. W tym zakresie przygotowujemy dokumentację i procedury wewnętrzne dotyczące kwestii ochrony danych osobowych. Opiniujemy również istniejące umowy z kontrahentami oraz w razie potrzeby rekomendujemy zmiany w tych umowach, jeżeli na ich podstawie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria świadczy również usługi szkoleniowe dla pracowników oraz innych osób mających dostęp do danych osobowych przetwarzanych w danej organizacji. Prowadzone szkolenia mogą mieć specjalistyczny zakres tematyczny, tj. mogą dotyczyć przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu i być skierowane do działu kadr i HR lub mogą dotyczyć ogólnie zagadnienia ochrony danych osobowych w danej organizacji i być skierowane do ogółu pracowników przetwarzających dane osobowe w danej organizacji.

Kancelaria służy wsparciem w przypadku kontroli prowadzonej przez organu nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Kierownik Zespołu

dr Ewa Boryczko

Zespół

 • Andrzej Załęski

 • Maciej Jura

 • Marcin Kroll

 • Hanna Rubaszewska, LL.M.

 • Radosław Rubaszewski

 • Natalia Dydo

 • Jakub Gąsior

 • Małgorzata Moskwa, LL.M.